Cesta: Město, historie a památky / Město Hranice / Středolesí


STŘEDOLESÍ

  

Historie

Poprvé je ves uváděna v pramenech z roku 1365, kdy byla součástí drahotušského panství a v uvedeném roce ji Jindřich z Drahotuš intabuloval (tj. zapsal do zemských desek olomouckých) spolu s dalším zbožím svému bratru Jarošovi z Drahotuš. K významným držitelům patřili v průběhu 14. a 15. století mj. moravský markrabě Jošt Lucemburský, Lacek z Kravař, páni z Címburka a od roku 1476 páni z Pernštejna. V jejich držení se Středolesí stalo součástí hranického panství. V pobělohorském období (1622) se stal majitelem hranického panství knížecí rod Dietrichsteinů, který i po vymření přímých mužských potomků držel v ženské linii rodu panství až do roku 1945.

Ves vznikla pravděpodobně kolonizací na lesní půdě. jak by napovídalo jméno (jeho původ je hledán v označení Středolesí, tedy místa ležícího uprostřed lesa, někdy je používána i podoba názvu Středulesí). Původně byla Česká, ale již od 2. poloviny 16. století jsou mezi osadníky uváděni i Němci, přičemž po třicetileté válce (2. polovina 17. století) německé osídlení převážilo. Posílení českého obyvatelstva je v pramenech zřetelné v první polovině 18. století, přesto ale vsi zůstal německý charakter a je až do roku 1945 označována německým ekvivalentem původního názvu - IVlittelwald. V 18. století je zde uváděna rychta. Rychtář byl úředník s nižší soudní pravomocí dosazovaný feudální vrchností do měst a vsí. Po roce 1848 tak byl označován starosta. Ve funkci dědičných rychtářů jsou od druhé poloviny 18. století uváděni příslušníci rodin Kandlerů, Kubačů (Kubatsch) a Wagnerů. Ve Středolesí došlo k reorganizaci ve správě obce v červnu 1850, kdy byl nové jmenován starosta, obecní rada a obecní výbor. Starostou se stal Ignaz Heger. Po mnichovském diktátu (1938) a v letech druhé světové války byla obec přičleněna do Sudet Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a celkový pokles stavu obyvatel, který je patrný již od počátku 20. století, se ještě urychlil. V roce 1900 žilo ve Středolesí 296 obyvatel v 54 domech, v roce 1950 to bylo 135 obyvatel v 51 domech.

  

Duchovní správa a historie školy ve Středolesí

Po stránce duchovní správy byla obec spravována střídavě z Potštátu (17. století) a z Drahotuš (18. století). Od roku 1785 obec opět příslušela k faře v Potštáte, odkud byla vyfařena roku 1842 zřízením samostatné kuracie. (Rozdíl mezi kuracií a farností spočíval v nižším právním postavení řádných správců kuracie).

V roce 1764 byla obec přiškolena k Jezernici, v roce 1807 měla vlastní budovu a od roku 1884 se učilo v nové jednotřídní škole. Po druhé světové válce probíhalo vyučování v jednotřídní obecné škole.

 

Současnost

Středolesí leží v nadmořské výšce 572 m a je vzdáleno 10 km severozápadně od Hranic. Od roku 1976 je místní části Hranic - Hranice VIII-Středolesí. Dle sčítání lidu v roce 2001 žilo ve Středolesí 48 stálých obyvatel ve 33 domech.

V současnosti nejvýznamnějším spolkem ve Středolesí je sbor dobrovolných hasičů, který je v místní části a okolí připraven zasáhnout v případě požáru a podílí se také na organizaci společenského života. Do současné podoby byla hasičská zbrojnice rekonstruována v roce 2008. Výuku jízdy na koních a vyjížďky do okolí s průvodcem nabízí Hospodářství Azienda, Evžen Blecha, Středolesí č. 9, tel.: +420 776 823 330. Na řízení života obce se podílí Osadní výbor Středolesí, jmenovaný Zastupitelstvem města Hranice.

 

Další památky a zajímavosti

Kostel sv. Antonína Paduánského z let 1816-1817

Ekologické rybníky

Bývalý německý hřbitov

Četné hluboké rokle a romantické skály v okolí


Foto: Milan Mráz