Cesta: Město, historie a památky / Město Hranice / Uhřínov


UHŘÍNOV


Historie

Poprvé je ves uváděna v pramenech z roku 1371, kdy byla součástí drahotušského panství a v uvedeném roce ji bratři Kuník, Jaroš, Ješek a Bohuš z Drahotuš intabulovali (tj. zapsali do zemských desek oíomouckých)spolu sdalším zbožím moravskému markraběti Janu Jindřichovi (bratru Karla IV.). K významným držitelům patřili v průběhu 14. a 15. století mj. moravský markrabě Jošt Lucemburský (bratranec Karla IV.), páni z Cimburka, Lacek z Kravař, který získal roku 1416 od krále Václava IV. panství v alod (alod představoval ve středověku plně svobodný, především šlechtický statek) a od roku 1476 páni z Pernštejna, za nichž se Uhřínov stal součástí hranického panství. V pobělohorském období (1622) se stal majitelem hranického panství knížecí rod Dietrichsteinů, který i po vymření přímých mužských potomků držel v ženské linii rodu panství až do roku 1945.

Název obce vznikl patrně přivlastňovací příponou -ov k osobnímu jménu Uhřín, což je obecný výraz pro Maďar. Od roku 1850 se objevuje i německá podoba Ungersdorf. Obyvatelstvo bylo vždy převážně české, jen s malým podílem německých osadníků a hlavním způsobem obživy bylo zemědělství. Stejně jako v nedalekém Středolesí i v Uhřínově měl počet obyvatel sestupnou tendenci. Zatímco v roce 1900 zde žilo 172 obyvatel ve 30 domech, v roce 1950 to bylo 92 obyvatel v 28 domech, a v roce 1980 pak pouhých 63 obyvatel ve 22 domech.

  

Duchovní správa a historie školy v Uhřínově

Duchovní správa obce byla zajišťována z Podhoří, kam byl Uhřínov přifařen. Před rokem 1820 byla obec přiškolena do Podhoří a v letech 1865-1882 navštěvovaly děti školu ve Středolesí (s německým vyučovacím jazykem). V roce 1882 povolil výbor Ústřední matice školské po předchozích jednáních zřízení jednotřídní školy s českým vyučovacím jazykem. V srpnu 1882 byl obecní hostinec čp. 13 nákladem cca 500 zlatých adaptován na školu, začátkem září zkolaudován a ve druhém říjnovém týdnu bylo zahájeno vyučování. Na pozemku sousedícím se starou školou byla v roce 1903 postavena s pomocí Ústřední matice školské nová školní budova (čp. 8} a od roku 1904 se v ní učilo. Stará Škola pak sloužila jako obecní hostinec. Mezi učiteli a správci školy jsou uváděni Hynek Krásný, František Klvaňa, Augustin Vašíček, Karel Koch, Ludvik Dostál a Josef Pavel.

  

Současnost

Obec v nadmořské výšce 550 m n. m., vzdálená 7 km severozápadně od Hranic, je od roku 1976 místní částí Hranic (Hranice IX-Uhřínov). Dle sčítání lidu v roce 2001 žilo v Uhřínově 68 stálých obyvatel ve 28 domech.

Nejvýznamnějším v současnosti působícím spolkem v Uhřínově je sbor dobrovolných hasičů, který je v obci a okolí připraven zasáhnout v případě požáru, a také se podílí na organizaci společenského života.

V Uhřínově provozuje Lyžařský klub Lipník nad Bečvou víkendové i večerní lyžování na sjezdovce s lyžařským vlekem. Každoročně se zde také pořádá lyžařská škola. Na řízení života místní části se podílí Osadní výbor Uhřínov jmenovaný Zastupitelstvem města Hranice.

 

Další zajímavosti

Kaple v centru obce, před kterou se nachází kamenný kříž.

V zahradě domu č. p. 21 roste unikátní jedinec tisu červeného. Tento 4 m vysoký strom, přezdívaný někdy „tisíciletý tis", je několik set let starý jedinec dřeviny, která byla dříve v našich lesích hojnější. Dnes ho ve volné přírodě najdeme jen výjimečně. Díky kvalitnímu dřevu z přírody prakticky vymizel a spatřit ho tak můžeme spíše v parcích.

Nad obcí v minulosti stával větrný mlýn německého typu, postavený před rokem 1830, který však v minulosti vyhořel.

 

Sochy v krajině

Zvláštností krajiny náhorních planin v okolí osady Uhřínov jsou sochařské objekty akademického sochaře Jana Amtarůze. Dva objekty, umístěné na vyvýšených místech s překrásnými výhledy do krajiny, umocňují požitek z procházek těmito místy.

Foto: Milan Mráz