Cesta: Město, historie a památky / Město Hranice / Valšovice


VALŠOVICE

Historie

Valšovice jsou vystavěny na mýtině uprostřed rozlehlých lesů v průměrné nadmořské výšce 370 m na trase sever - jih podél silnice 2. třídy Teplice nad Bečvou - Paršovice.

První písemná zmínka o Valšovicíchjez roku 1371. Samostatnou obcí však Valšovice byly pouze 27 let od roku 1949 do roku 1976. V letech 1371-1622 byly součástí panství helfštýnského jako osada obce Paršovice. Po roce 1622, kdy bylo panství konfiskováno ve prospěch rodu Dietrichštejnů, se staly, opět jako osada Paršovic, součástí panství lipnického.

Po zavedení volitelných samosprávných orgánů v habsburské monarchii, v letech 1850-1918, měla osada Valšovice obvykle v obecním zastupitelstvu Paršovic 2-5 mandátů. Prvním radním Paršovic býval zpravidla občan z Valšovic. Osada sestavovala a vedla hospodaření podle vlastního rozpočtu. To bylo předmětem neustálých sporů a dlouholetého úsilí o odloučení a samostatnost. Když k tomu v roce 1949 konečně došlo, jmenoval nově ustavený Místní národní výbor ve Valšovicích tehdejšího tajemníka Okresního národního výboru v Hranicích Josefa Čajku prvním čestným občanem samostatné obce Valšovice za pomoc při prosazení samostatnosti. Ke sloučení Valšovic s Hranicemi došlo v sedmdesátých letech 20. století.

 

Současnost

Od 1. 1. 1976 jsou Valšovice místní částí Hranic, Hranice Vl-Valšovice. Dle sčítání lidu v roce 2001 je zde 34 domů, v nichž žije 176 obyvatel. V současnosti jsou ve Valšovicích činné dva spolky - Sbor dobrovolných hasičů a SK Petanque Valšovice. Na řízení života obce se podílí Osadní výbor Valšovice jmenovaný Zastupitelstvem města Hraníce.

 

Kaple

Kaple Blahoslavené Panny Marie je v nynější podobě od roku 1966. Zakladatelem původní kaple byla osada Valšovice v roce 1844. Na jejím místě byla postavena v roce 1965 kaple nová, která měla sloužit také jako smuteční síň a v roce 1966 byla znovu vysvěcena.

 

Drobné památky

• Železný kříž na kamenném podstavci na cestě z Valšovic do Paršovic. Zakladatelem byl Josef Slovák z Valšovic. Kříž byl posvěcen 8. 11. 1857.

• Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi v horní části obce. Zakladatelem byla osada Valšovice. Socha byla posvěcena 2.8. 1860.

• Kříž na cestě z Paršovic do Valšovic. Zakladatelem byl Jan Klvaňa z Paršovic. Kříž byl posvěcen 10. 6. 1877. Kamenný kříž, poškozený erozí, byl v roce 1938 nahrazen mramorovým.

 

Sportovně-rekreační areál Valšovice

Na okraji obce se nachází víceúčelový sportovní areál. Příznivci sportu zde naleznou hřiště s umělým povrchem, dráhy pro petanque, travnaté hřiště, dětský mobiliář a nechybí ani zázemí pro pořádání kulturních akcí

 

Školní polesí Valšovice

Je příspěvkovou organizací s vazbou na Střední lesnickou školu v Hranicích. Bylo založeno v roce 1921 a po restitucích obhospodařuje 998 ha půdy. Polesí slouží k zabezpečení výukového programu školy. K rekreačním a vzdělávacím účelům je otevřeno také veřejnosti. Součástí polesí je soustava 7 malých vodních nádrží na potoku Krkavec, nazývaná Valšovická jezírka. Polesí byío vytvořeno z iniciativy prvního českého ředitele Střední lesnické školy v Hranicích Františka Matějky ze záboru lesního hospodářství panství lipnického, které bylo od roku 1909 v držení Antoniety hraběnky Althannové.

 

Přírodní rezervace Bukoveček a Dvorčák

Přírodní rezervace Bukoveček, severozápadně od Valšovic o rozloze 32 ha, je tvořena přirozeným bukovým lesním porostem. Dva načti hektarová přírodní rezervace Dvorčák, západně od Valšovic, je lesním porostem rovněž převážně bukovým, ale s příměsí dubu a habru. Jde o květnaté bučiny s přirozeným bylinným podrostem.

 

Lesní naučná stezka Valšovice

Sedm a půl kilometru dlouhá naučná stezka poskytuje informace o pěstování lesů a jejich ochraně, o památných místech, romantických zákoutích a vodních plochách, o významných dřevinách, fauně a flóře a jiných zajímavostech lesa. Nachází se v Přírodní rezervací Bukoveček. Na naučné stezce je 14 zastávek s informačními tabulemi. Stezka začíná a končí u lesovny školního polesí. Je značena červenobílou značkou a na trase je několik odpočívadel. Místo vyhrazené k táboření je ve sportovně-rekreačním areálu SK Petanque Valšovice.

 

Foto: Milan Mráz